Одобрени учебници

На заседание на ПС с Протокол 16/10.09.2018г. е приет списък на учебниците и учебните помагала за уч. 2018/19г, след съгласуване с председателя на Обществения съвет.

Списък на утвърдените учебници и учебни комплекти, които ще се използват за учебната 2018/19г.:

  1. Списъкът на НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ ЗА  8 -ми КЛАС, и 9-ти клас са съобразени изцяло с утвърдената заповед  № РД 09-3681/18.08.2017 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  2. Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка за следните класове:
  3. Списък на одобрените учебници по професионална подготовка за следните специалности: