2019/2020г.

За вас, кандидат-гимназисти

ПТГ „Д-р Н. Василиади“ е училище със 123 –годишна история. Днес то формира специалисти с базови и ключови кометентности, свързани с умението да се учи в бързо променящата се технологична и дигитализираща се среда и разполага с модерна материална база. Подготовката е ориентирана към усвояване на привлекателни за младото поколение професии, свързани със съвременна техника и информационни технологии. ПТГ „Д-р Н. Василиади“ разполага с висококвалифицирани учители и модерна материална база. Обзаведени  са седем компютърни кабинета както и компютърен езиков кабинет. В училището има  две модерни лаборатории по автоматизация и електроника, оборудвани със стендове, показващи автоматизираните процеси, модерен интерактивен кабинет по безопасност на движението и  съвременни стендове за диагностика на автомобили. Лабораториите за аналогова и цифрова схемотехника и за асемблиране на РС са снабдени със съвременна техника. Училището прилага съвременни методи на обучение, като използва цифрови визуализатори и мултимедийни проектори по всички предмети.

Училището работи съвместно с Австрийската стопанска камара и Министерството на образованието  по дуалната система на обучение чрез работа. Учениците от 11 клас два дни в седмицата усвояват професията си в реална производствена среда и получават трудово възнаграждение. През втория учебен срок на 2018-2019 на учениците, обучавани в дуалната форма на обучение и в професии с очакван недостиг на пазара, ще получават стипендии.

Специалностите

За 2019/2020 училището ще осъществи план-прием по следните специалности:

Компютърна техника и технологии“ с интензивно изучаване на английски език

Обучението включва изучаването на съвременни микропроцесорни и компютърни системи; хардуерни архитектури и видовете периферни устройства; диагностика и поддръжка на компютърните системи и мрежи; системен и приложен софтуер за изучаване и прилагане на Web приложения в облачна среда; асемблиране на компютърните системи и мрежи.

„Приложно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език

Обучението включва програмиране за разработване на приложен софтуер; програмиране в интернет среда; тестване на Web приложения в облачна среда; архитектура и организация на бази от данни; компютърна графика и дизайн; възможност за проверка на тестови задачи в онлайн проверяваща система.

„Мехатроника“ -- дуално обучение с разширено изучаване на английски език.

Обучението включва изучаването на механични системи (механизми, устройства, машини и съоръжения); електронни системи (автоматизация и управление на технологични процеси); информационни системи (компютърно програмиране и 3D моделиране); интернет технологии; машинни програмни езици чрез съвременни тренажорни системи Heidenhаin. Учениците ще получават целеви стипендии във връзка с изпълнение на Постановление на МС №238 от 21.12.2017г. за целия срок на обучението си.

„Промишлена електроника“ –с разширено изучаване на английски език.

Специалността е нова за план приема за 2019-2020, но е традиционна за училището. Тя е широкообхватна и отговаря на съвременните нужди на производството. Обучението включва устройството, инсталирането, настройката на електронна техника; съвременните езици за програмиране и начините за конструиране на електронни изделия; диагностика на промишлени електронни устройства; разчитането и изработването на техническа документация. Учениците ще получават целеви стипендии във връзка с изпълнение на Постановление на МС №238 от 21.12.2017г. за целия срок на обучението си.

„Автотранспортна техника“ – обучението включва изучаване на устройството, видове и принципите на действие на двигателите с вътрешно горене; диагностика, техническо обслужване и ремонт на автотранспортната техника; правилата за безопасност на движението по пътищата; теоретична и практическа подготовка по управление на моторните превозни средства. Учениците ще получават целеви стипендии във връзка с изпълнение на Постановление на МС №238 от 21.12.2017г. за целия срок на обучението си.

За учебната 2019/2020г. се приемат ученици по следните специалности:

С прием след завършен VII - ми клас с ИНТЕНЗИВНО изучаване на английски език:

  • Приложно програмиране   
  • Компютърна техника и технологии  

С прием след завършен VII- ми клас с РАЗШИРЕНО изучаване на английски език:

  • Мехатроника - дуално обучение 
  • Промишлена електроника 

Балообразуващи предмети: математика (удвоена) и български език(удвоена) от националното външно оценяване, и годишните оценки пo физика и технологии от свидетелството за основно образование.

График на дейностите по приемане на ученици след завършен 7-ми клас.

С прием след завършен VII - ми клас - без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

  • Автотранспортна техника

Балообразуващи предмети: математика (удвоена) и български език(удвоена) от националното външно оценяване, и годишните оценки пo физика и технологии от свидетелството за основно образование.

И през учебната 2019/2020г. в гимназията ще продължи обучението на учениците по специалносттите "Мехатроника" и "Машини и ситеми с ЦПУ"  чрез ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ. 

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година