Безопасност на движението по пътищата

Във връзка със зачестилите пътнотранспортни проишествия /ПТП/ с деца и ученици Министерството на образованието и науката информира, че на сайта на Министерството на вътрешните работи - https://www.mvr.bg/opp/ - може да се намери полезна информация за безопасност на пътя и справки за ПТП с деца и ученици.

Информацията ще се използва от учителите в обучението и възпитанието по БДП.

В тази връзка в ПТГ "Д-р Никола Василиади" бе осъществен инструктаж относно поведението на децата и учениците като участници пешеходци в движението по пътищата при усложнени метереологични условия.

Инструктаж по БДП, разработен от училищна комисия на БДП.

В гимназията има утвърден в началото на учебната година План за дейността на училищната комисия за безопасност за движение по пътищата. , според който се провеждат мероприятия през цялата учебна година.