Графици

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

График: Kонсултации

График: График самостоятелна форма на обучение 

График: Поправителна сесия

График: Дежурство ПЪРВИ и ВТОРИ УЧЕБЕН КОРПУС

График: Приемно време на класните ръководители

График: Провеждане на втори час на класа

 

График:  Класни и контролни работи