Европейски проекти в ПТГ"Д-р Никола Василиади"

ЕВРОПЕЙСКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 

125-ГОДИШНАТА ПТГ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ – ГАБРОВО

 

Изхождайки от факта, че съвременното образование все повече се превръща в непрекъснат процес на „учене през целия живот“, то необходимостта от професионална мобилност на кадрите и валидиране на професиите и процесите на обучение на учениците е изключителен приоритет и важен момент за повишаване възможността на мобилност на високо професионалните кадри и на техните възпитаници на европейския пазар на труда. Този факт се аргументира и от водещата тенденция на Лисабонската конференция, изискваща свободно движение на квалификации и компетенции между европейските страни с цел повишаване качеството на образованието и обучението и унифициране на глобализиращата се работна среда.

В тази връзка ПТГ „Д-р Никола Василиади“ реагира адекватно на европейските процеси за издигане качеството на обучението и придобиване на професионални умения на учениците, които успешно да се котират и реализират  на международния пазар на труда като конкуретноспособни знаещи и можещи технически кадри.

 

Още през 2009г. гимназията спечели и реализира международен проект по програма „Коменски“ – наречен „Влак за Европа“, с които участваха 26 училища от 24 европейски държави. За отличната реализация на този проект ПТГ"Д-р Никола Василиади" Габрово бе отличена със европейски сертификат, а идеята за обедина Европа – уникална в многообразието си, бе реализирана под формата на влакова композиция, създадена от всяка страна и показваща спецификата на държавата, която бе представена в Европейския парламент. 

 

Свободното движение на образователните инициативи се осъществи за техническото училище чрез спечелването и реализирането на два европейски проекта по остта Еrasmus + : KA1- Learning Mobility of individuals, KA1: 02 VET learner and staff mobility, а именно през лятото на 2018г. в гр. Валенсия /Испания/ се реализира първият специализиран проект в областта на средното образование за производствена практика на ученици от професиите: „Компютърна техника и технологии“ и „Системно програмиране“.

 

Проект: „Европейско професионално образование- как да приложим теорията в практиката чрез иновативни форми на обучение“, 2019-1-BG01-KA102-061390 към програма ЕРАЗЪМ+, Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) –КА102. KA1- Learning Mobility of individuals, KA1: 02 VET learner and staff mobility целеше разширяване спектъра на валидираните професии, а именно осъществяване на мобилна производствена практика за ученици по специалностите „Компютърна техника и технологии“, „Системно програмиране“ и „Мехатроника“ в гр.Лайпциг /Германия/, и въпреки наложената обективна глобална социална изолация заради грипната пандемия от Коронавирус, мобилността бе осъществена успешно от 24.10.20-08.11.2020г.

 

Проект с име Европейски алтернативи за качествено професионално образование“ – с код 2020-1-BG01-KA102-078155 към програма ЕРАЗЪМ+, производствена практика в Брага, Португалия и Лайпциг, Германия по програма "ЕРАЗЪМ+" е одобрен и всички заложени до момента дейности по отношение на проекта се изпълняват. Планувани са мобилности на 12 ученици от 11а – специалност „Компютърна техника и технологии“ и 11б клас, специалност “Приложно програмиране“ в Португалия и 12 ученици от 10в и 11в клас, специалност „Мехатроника“ за Германия в края на месец юли 2021г. По същото време и група от 4-ма учители ще осъществят мобилност в Португалия.

 

Втората квалификационна цел, заложена в стратегията на гимназията е успешната професионална реализация и кариерно развитие на преподавателския състав, която се реализира по проект Еrasmus +КД101 на преподавателите от Професионална подготовка в ИТ сектора и преподавателите по „Чужд език в професията“.

 

Друга успешна европейска инициатива, в която за втора поредна година успешно се включва ПТГ "Д-р Никола Василиади" Габрово е европейската седмица на кода. Първите събития за #CodeWeek 2019 са инициирани от Еврокомисаря Мария Габриел още през юни 2019 г.

Проведени са множество мероприятия из цялата страна. В тази връзка и ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово се регистрира и осъществи събития, посветени на програмирането и технологиите. За цялостното си участие в Европейската седмица на кода ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово получи европейски сертификат. Участието на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в Европейската седмица на кода продължи и за настоящата учебна година. На 22 октомври 2020г., отново бе отбелязана със събития свързани с представянето на клубовете – занимания по интереси от ИТ сферата.

 

Всички тези проекти и инициативи са във връзка с ефективната реализация на европейския план за развитие на ПТГ "Д-р Никола Василиади" и затова гимназията планира да продължи своето активно участие по програма ЕРАЗЪМ+ и за новия програмен период 2021 - 2022г.