"Еразъм+"-"Европейска мобилност на ученици"

Еразъм+

Проектът с име "Европейско професионално обучение-нашата цел" - с код 2018-1-BG01-KA102-047376 е одобрен с 87,5 точки и е с финансиране за 31 192 евро като започва реализация от дата 01.06.2018г.

Европейската мобилност  ще е следната: група ученици от 11 клас на гимназията ще проведат лятната си производствена практика във фирмите-партньори  на приемащата организация ESMOVIA гр. Валенсия, Испания- партньорът ни по проекта.

Проектът е насочен към младите хора от професионално образование по специалностите:  Компютърна техника и технологии и Системно програмиране. Работният език ще е английски. 
Основните цели на проекта са: 
1. Осъществяване Европейския план за развитие на гимназията за ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ; 
2. Повишаване квалификацията на младите хора от тези две специалности, чрез надграждане и прилагане на специфични професионални знания и умения за така търсените на пазара на труда ИТ специалности, в реални производствени условия; 
3. Усъвършенстване на езиковите им компетенции по английски език, както и приложение на техническия английски език в реални производствени условия, решавайки зададените и/или възникнали технически проблеми; 

Проектът е мобилност на обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение. Учениците от нашата гимназия ще проведат своята лятна производствена  практика за 11 клас  в Испания. Партньор по проекта е организация ESMOVIA гр.Валенсия, Испания. Учениците ни ще проведат практиките си във фирмите: LA PALLERA , MD equipos Tecnológicos, Reprografia BV, Marcaté Camisetas, партньори на ESMOVIA гр.Валенсия Испания, през периода 01.07. – 14.07. 2017 г. съгласно учебната програма за 11 клас. 

Учениците са от специалностите: 
1. Компютърна техника и технологии (КТТ);
2. Системно програмиране (СП);
Броят им ще е 12, по 6 от всеки клас.  
Планираните дейности ще допринесат за надграждане и доразвиване на знанията, уменията и компетенциите на учениците ни; за придобиване и усъвършенстване на нови техни професионални умения; ще повишават мотивацията им за натрупване на нови знания; ще подобрят езиковите им компетенции; ще развият и обогатят лексикалния им и речников запас; учениците ще използват компетентно  специфична професионална терминология в комуникацията си на чужд език; ще решават различни проблеми при изпълнение на практическите си задачи в работен екип; ще умеят да формулират проблемите, да задават правилните въпроси; ще придобият нужните умения, адаптивност, гъвкавост, творчество, критично мислене, способност за работа в екип.

В момента тече предварителната подготовка по реализирането на проекта. Ще се проведе тест по английски език на желаещите ученици като един от основните критерии за избор на участниците. Организацията за реализирането на проекта ще бъде следната: със заповед на директора ще се сформира работен екип от преподавателския състав на гимназията с ясно определени роли, задачи и отговорности. Екипът ще се състои от координатор, селекционна комисия от учители, които ще проведат езиковата, културната педагогическата и практическа подготовки. След избора на 12-те ученици и поне две резерви ще се осъществи родителска среща, на която ще се разясни цялата програма за осъществяване на мобилността и необходимите документи от страна на родителите. С оглед на краткия срок до пътуването ще осъществиме добра и ефективна организация с прякото участие на родители, ученици и учители.

Очакваните резултати за учениците от Специалност „Компютърна техника и технологии“ ще са постигане на целите: надграждане и доразвиване в практиката, в реални производствени условия; знания, умения и компетенции за асемблиране, експлоатация, ремонт и поддържа на компютърни системи; използване на диагностичен софтуер,за определяне на повреди в компютърна система и/или компютърна мрежа; диагностика и настройки на преносими компютри, таблети и мрежови устройства. 

Учениците от Специалност „Системно програмиране“ се очаква да постигнат надграждане и доразвиване в практиката на знанията, уменията и компетенциите за работа с програми за сканиране, OCR програми и специфичен графичен софтуер; 
Добавената образователна стойност тук ще е: учениците от тази специалност трябва да могат  да създават, обработват и подготвят за печат изображения чрез векторна и растерна графика. Да се формират умения за реализиране на собствени идеи по зададена тема в определен времеви отрязък. Изработеното изделие да отговаря точно на тематиката на проекта, с цел неговото популяризиране. Учениците трябва да могат да решават проблеми свързани с осъществяване на ефективни комуникации при изпълнение на практическите си задачи.  

Мобилността по проекта бе реализирана от 29.09.2018-13.10.2018г. в Испания, град Валенсия, с партньор по проекта фирма Еsmovia- Traning and Mobility.

За повече относно дейностите по време на мобилността и реализацията целите на проекта може да видите ТУК.