Изграждане на център за ВП

Процедура BG-RRP-1.014: "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение"

ИНВЕСТИЦИЯ ПО НПВУ: BG-RRP-1.014-0003-C01

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” В ГРАД ГАБРОВО

КОНКРЕТЕН КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ"

ДАТА НА СТАРТИРАНЕ                   25.09.2023 г.

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ              31.05.2026 г.

СТОЙНОСТ                                       3 946 616,63 лв

 

Цел на инвестицията:

Изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПТГ„Д-р Никола Василиади” в град Габрово“.

Резултат: Осигурена високотехнологична, интердисциплинарна и комплексна учебна среда за превръщането на гимназията в ЦВП в ПОО, който предоставя възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците, отговарящо на обществените трансформации в ХХІ век и променящите се изисквания на пазара на труда.

 

Основни дейности:

Дейност 1: Доставка и монтаж за оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО в ПТГ"Д-р Никола Василиади" - стойност - 1 545 300, 00 лв.

1.1. Доставка и монтаж за оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО в ПТГ"Д-р Никола Василиади«. Доставка и монтаж на оборудване (вкл. апаратура, високотехнологични уреди и софтуер, необходими за функциониране на оборудването в ЦВП в ПОО

1.2. Доставка и монтаж на обзавеждане на кабинети, лаборатории и пространства

Дейност 2: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на Сграда 2, пристрояване на топла връзка между Сграда 1 и Сграда 2 и надстрояване на навес на Сграда 1 за изграждане на ЦВП в ПОО; стойност -  2 368 699.96 лв., с вкл. съфинансиране 480 000 лв.

 

Проведена е процедура за избор на изпълнител по Дейност 2: Инженеринг за модернизация на училищната инфраструктура – основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на учебна сграда 2, изграждане на фотоволтаична инсталация, пристрояване на топла връзка между сграда 1 и сграда 2 за изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение на ПТГ„Д-р Никола Василиади” в град Габрово с включени  дейности по проектиране, авторски надзор и СМР.

Предвижда се основен ремонт за обновяване на трети и четвърти етаж на Сграда 2 (К2)- реконструкция за изграждане на конферентен център и обучителен център, основен ремонт на електро инсталацията, ВиК инсталация и изграждане на инсталации за комуникация, контрол на достъпа и видеонаблюдение, осигуряване на вътрешно противопожарно водоснябдяване, смяна на врати, вътрешно боядисване на стаи, коридори и подмяна на подови настилки;Пожароизвестителна инсталация с оповестяване – за партер, втори, трети и четвърти етаж на Сграда 2 (К2). Изграждане на възобновяем източник на енергия фотоволтаична инсталация - РV система за захранване на централизирана отоплителна система въздух-въздух за прилагане на енергоспестяващи мерки и електрическо отопление чрез централизирана термо-помпена инсталация въздух-въздух захранвана от РV система. 

В Сграда 2 - реконструкции на помещения и коридори за обучителни центрове по професионални направления на трети  и четвърти етаж, надграждане на СТЕМ архитектура на втори етаж, конферентен център на четвърти етаж, обновяване на помещения и коридори на втори,трети и четвърти етаж и други,адаптиране и изграждане на санитарни възли,модерно обзавеждане на кабинети и лаборатории, както и оборудването им със съвременни уреди,апаратура и технологии ,от които ще се възползват всички ученици обучавани в гимназията. Интервенцията е свързана с обновяване облика и увеличаване на капацитета на цялата сграда,създаване на хибридни пространства за обучение по теория и практика на професията,на кабинети и лаборатории с максимален брой места,в отговор на значително увеличеният брой ученици обучавани в гимназията.

Със закупеното оборудване и обзавеждане ще се организира обучение на високо ниво по следните професионални направления: „Компютърни науки“; „Машиностроене, металообработване и металургия”; „Електротехника и енергетика“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ за превръщане на ПТГ “Д-р Никола Василиади“ в ЦВП в ПОО, който да предоставя възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда.

На четвърти етаж се предвижда оборудване и обзавеждане за изграждане на конферентен център и обучителен център по ПН "Електротехника и енергетика", състоящ се от 2 хибридни помещения, лаборатория за мониторинг ВЕИ и учителска стая. На трети етаж се създава обучителен център по ПН "Компютърни науки", състоящ се от шест хибридни пространства, учителска стая и административно помещение.