Инвестиционна програма на МОН за газифициране на Корпус 1

Уважаеми госпожи и господа, 
на основание чл. 20, ал. 3, т. 2, при условията и реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки, Ви каним да представите оферта с предмет на дейност: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР – изграждане на газоснабдителна инсталация – площадков газопровод и вътрешна газова инсталация за учебен Корпус №1 на ПТГ „Д-р Никола Василиади” – гр.Габрово, в УПИ I, кв.117 по плана на гр.Габрово- II етап, II част, административен адрес: гр.Габрово, ул.”Брянска”№3,  съгласно подготвената документация, техническа спецификация и указанията по-долу.

1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, с надпис: ОФЕРТА в отговор на публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на СМР – изграждане на газоснабдителна инсталация – площадков газопровод и вътрешна газова инсталация за учебен Корпус №1 на ПТГ „Д-р Никола Василиади” – гр.Габрово"
2. Офертата следва да съдържа образците на документи, посочени в документацията.
3. Обявата е публикувана в сайта на АОП и на сайта на Възложителя в Профил на купувача.

 

Идентификационен номер в АОП: ID 9068956 / 04.10.2017г.

 

Заповед за откриване на процедурата

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, от ЗОП

Документация за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача  обява за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Полезна информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол от 26.10.2017г. за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на кандидатите за изпълнителни на обществена поръчка

Покана до спечелилия участник за сключване на договор

Окончателен договор със спечелилия участник