Информация във връзка с проект "Управление на качеството"

Информация

във връзка с Наредба №16/08.12.2016г. за управление на качеството

Уважаеми родители, ученици, учители и служители,

           ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово в своята 122 годишна история се е развивала като училище, за което качеството на предоставяната образователна услуга винаги е стояло на първо място. От м.декември 2016г. вече има и нормативна уредба на този процес, според която управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата. Основните цели на управлението на качеството са: повишаване на качеството на предоставяното образование, подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати и организационно развитие на училището. В духа на принципите за прозрачност, ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса, училището публикува на интернет страницата си Стратегически план за развитие за периода 2016-2020 година, както и план за действие за периода 2016-2018г.

           Оценяването в процеса на управлението на качеството ще се извършва чрез самооценяване на всеки две години и инспектиране на всеки пет години. Първото самооценяване по новата наредба ще се извърши за учебните 2016/17 и 2017/18 години. Самооценяването се извършва в областите: управление на институцията и образователен процес.

1/Управлени на институцията, което включва: ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, лидерство, стратегии и планиране, взаимодействие на всички заинтересовани страни.

2/ Образователен процес, което включва: обучение, възпитание и социлизация и резултатите от тях, като се отчита индивидуалния напредък на всяко дете и превенцията срещу отпадането от системата на образованието.

 Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът, другите педагогически специалисти и родителите. Самооценяването се извършва от работна група, която предлага дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в училището, провежда самооценяването, предлага мерки за внасяне на подобрения в работата на училището за повишаване на качеството и изготвя доклад за самооценяването. Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на редовно анкетно проучване на мнението на родителите и учениците за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на училището. Във връзка с това, Ви информирам, че в началото и в края на всяка учебна година ще се обръщаме към Вас с  молба, обективно и отговорно да формулирате съответно Вашите очаквания и Вашите оценки за предлаганото образование в ПТГ „Д-р Н.Василиади“. Ние ще разчитаме на Вашето сътрудничество, в името на просперитета на училището и на Вашите деца.

Директор: инж. Васил Христов