Модернизация на професионалното образование 2017г.

Уважаеми госпожи и господа, 

на основание чл. 20, ал. 3, т. 2, при условията и реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки, Ви каним да представите оферта с предмет на дейност: ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, съгласно подготвената документация, техническа спецификация и указанията по-долу. 

1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, с надпис: ОФЕРТА в отговор на публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.
2. Офертата следва да съдържа образците на документи, посочени в документацията.
3. Обявата е публикувана в сайта на АОП и на сайта на Възложителя в Профил на купувача.

Идентификационен номер в АОП: ID 9067831 / 30.08.2017г.

 

Заповед за откриване на процедурата

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, от ЗОП

Документация за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача  обява за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Протокол N1/15.09.2017г. за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на кандидатите за изпълнителни на обществена поръчка

Заповед № РД - 03-267 от 18.09.2017 г. на Директора на ПТГ "Д-р Н. Василиади", относно спечелил обществена поръчка за доставка на специализирано оборудване.

Покана до спечелилия участник за сключване на договор

Окончателен договор със спечелилия участник