Подкрепа за дуалната система на обучение

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

На 03.02.2020 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ - управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г. и не по-късно от 31.10.2023 г.

Основна цел

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели на приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и инвестиционен приоритет 10iv „Подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за стаж“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда.

Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение.

Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения.

Дейност 5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.

През учебната 2020/2021 г. в ПТГ "Д-р Никола Василиади" Габрово класовете 8в и 9 в специалност "МЕХАТРОНИКА" се обучават в дуална форма на обучение и са включени в дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Във връзка с изпълнението на дейност 1 по проекта са проведени пробни стажувания във фирмите партньори на гимназията. Те се проведоха на 9-10.11.2020г. и 17-18.02.2021г.  -  "Ден на стажанта - пробно стажуване" - https://www.youtube.com/watch

През 2021/2022г. за ученици от 10-ти клас, обучаващи се в дуална система на обучение, ще се организират групи за професионално обучение и чужд език по професията.

Във връзка с изпълнението на  Дейност 4 предстои изнесено обучение на наставниците, определени от фирмите партньори. 

За реализацията по Дейност 2 учители от професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия" разработват национална изпитна програма за дуална система на обучение за специалност "Мехатроника".

На 25.06.2021г. учители по професионална подготовка ще вземат участие в общинска инициатива "Моделирай бъдещето", насочена към учениците, завършващи основно образование и техните родители за възможностите за професионална реализация и кариерно ориентиране в системата на професионалното образование.