Подкрепа за успех

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

В ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово  през втори срок на 2018/2019 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане от образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от VIII до XII клас.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището: 15 групи за периода м.април-м.юни; 2 групи за периода м. юли-м.август

Общо участващи ученици : 101

Ръководители на групи: 12

ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГРУПИ ЗА ПЕРИОДА М.АПРИЛ-М ЮНИ

1.  ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 9В КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ: ВИОЛЕТА ИВАНОВА, ГРАФИК

2.  ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 8В  КЛАС , РЪКОВОДИТЕЛ: МИРОСЛОВ МИХАЙЛОВ, ГРАФИК

3. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 10А КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ: ИНЖ.МАРИНА СЕЛИВАНОВА, ГРАФИК

4  ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 8 КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ: ПЕНКА СИМЕОНОВА, ГРАФИК

5.  ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 9 КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ: ПЕНКА СИМЕОНОВА, ГРАФИК

6. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 11В КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ:ЕМИЛ ДРАГАНОВ, ГРАФИК

7.  ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 9В КЛАС,  РЪКОВОДИТЕЛ:ДИЛЯНА ЛЕФТЕРОВА, ГРАФИК

8. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЛОСОФИЯ НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС,  РЪКОВОДИТЕЛ: КАТАЛИНА ГОГОВА, ГРАФИК

9. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 8 КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ ИННА ИВАНОВА, ГРАФИК

10. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 10Г,Д КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ:ИНЖ. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА, ГРАФИК

11. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 12Б,Г КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ: РЕНЕТА  КОЛЕВА, ГРАФИК

12. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ: ВИОЛЕТА ИВАНОВА, ГРАФИК

13. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 12А,Б КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ: ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА, ГРАФИК

14. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 10Д  КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ:ИНЖ. МАЙЯ ПЕНЧЕВА, ГРАФИК

15. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 9Г КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ:ВИОЛЕТА ИВАНОВА, ГРАФИК

ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГРУПИ ЗА ПЕРИОДА М.ЮЛИ-М. АВГУСТ

1. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛИ И ЗАГОТОВКИ НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 9В КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ: ИНЖ. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА, ГРАФИК 

2. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 9В,Г  КЛАС, РЪКОВОДИТЕЛ:ПЕНКА СИМЕОНОВА, ГРАФИК 

Процедура за подбор за длъжността "Социален работник" по проект "Подкрепа за успех"

 

 • СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2019 / 2020г.
 1. Компютърни игри - Дигитална креативност/Занимания по интереси - ръководител: инж. Мария Райкова
 2. Английски език 11а клас - Чужд език/АЕ - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Даниела Цветкова
 3. Английски език 12а клас - Чужд език/АЕ - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Даниела Павлова
 4. Английски език 12г клас - Чужд език/АЕ - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Мирослав Михайлов
 5. Български език и литература 11в клас - Български език - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Ренета Колева
 6. Български език и литература 11б клас - Български език - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Емил Драганов
 7. Зимни спортове - Спорт/Занимания по интереси - ръководител: Димитър Колев
 8. Тенис на маса - Спорт/Занимания по интереси - ръководител: Пенчо Колев
 9. Тенис на маса - Спорт/Занимания по интереси - ръководител: Иван Башев
 10. Литература и комуникация - Гражданско образование /Занимания по интереси - ръководител: Ренета Колева
 11. Млад конструктор - Технологии/Занимания по интереси - ръководител: инж. Майя Пенчева
 12. Технологии - Зелени алтернативи - Технологии/Занимания по интереси - ръководител: инж. Иван Банчев
 13. Философия - Философски цикъл - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Каталина Гогова

 

 • СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2020 / 2021г.
 1. Английски език 12 клас - Чужд език/АЕ - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Даниела Цветкова
 2. Английски език 8 г клас - Чужд език/АЕ - Допълнителни обучения 1-10 клас - ръководител: Ивелина Генчева
 3. Английски език 8 д клас - Чужд език/АЕ - Допълнителни обучения 1-10 клас- ръководител: Мирослав Михайлов
 4. Български език и литература 11 клас - Български език - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Надежда Найденова
 5. Български език и литература 12 б клас - Български език - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Емил Драганов
 6. Български език и литература 12 в клас - Български език - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Ренета Колева
 7. Български език и литература 12 г клас - Български език - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Емил Драганов
 8. Биология и здравно образование - 12 в клас -  Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Виолета Иванова
 9. Биология и здравно образование - 12 г, д клас -  Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Виолета Иванова
 10. Тенис на маса - Спорт/Занимания по интереси - ръководител: Пенчо Колев
 11. Тенис на маса - Спорт/Занимания по интереси - ръководител: Иван Башев
 12. Книгите и общуването - Гражданско образование /Занимания по интереси - ръководител: Ренета Колева
 13. Личностен брандинг - Занимания по интереси - ръководител:Нели Николова
 14. Заваряване на металите- Технологии/Занимания по интереси - ръководител: инж. Любчо Симеонов
 15. Философия - Философски цикъл - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител: Каталина Гогова
 16. Физика и астрономия - 8 клас - Допълнителни обучения 1-10 клас- ръководител: д-р Христина Денева
 17. Физика и астрономия - 9 клас - Допълнителни обучения 1-10 клас- ръководител: д-р Христина Денева
 18. Математика - 8 г - Допълнителни обучения 1-10 клас- ръководител: Пенка Симеонова
 19. Математика - 8 д - Допълнителни обучения 1-10 клас- ръководител: Стефан Косев
 20. Математика - 8 д_2- Допълнителни обучения 1-10 клас- ръководител: Стефан Косев