Покана за участие в проект "Ученически практики-2"

Покана за включване в проект "Ученически практики - 2"

В ПТГ „Д-р Никола Василиади“ стартират дейности по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” ОП НОИР 2014-2020 г.

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

ПОКАНА за участие може да изтеглите ТУК.