ПОКАНА за участие в процедура по публична продажба

ПОКАНА

за участие в процедура по публична продажба на бракувани, негодни за употреба, поради морално и физическо изхабяване материални активи – движими вещи (машини и съоръжения) частна държавна собственост и тяхното третиране като отпадъци може да изтеглите тук.