ПРИЕМ 2023/2024г.

За ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ: ПРИЕМ  за учебна 2023-2024г.

За учебната 2023/2024г. се приемат ученици по следните специалности:

Специалност „Компютърна техника и технологии“, Професия „Техник на компютърни системи“, Професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ – 1 паралелка, дневна форма на обучение, разширено изучаване на английски език, 26 ученици

Специалност „Приложно програмиране“, Професия „Приложен програмист“, Професионално направление „Компютърни науки“ – 1 паралелка, дневна форма на обучение, разширено изучаване на английски език, 26 ученици

Специалност „Мехатроника“, Професия „Мехатроника“, Професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ – 1 паралелка, обучение чрез работа, разширено изучаване на английски език, 26 ученици

Специалност „Автотранспортна техника“, Професия „Техник по транспортна техника“, Професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ – 1 паралелка, обучение чрез работа, разширено изучаване на английски език, 26 ученици

Специалност „Възобновяеми енергийни източници“, Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, Професионално направление „Електроника и енергетика“ – 1 паралелка, дневна форма на обучение, разширено изучаване на английски език, 26 ученици

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

  • УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
  • УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ПО МАТЕМАТИКА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
  • ОЦЕНКАТА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
  • ОЦЕНКАТА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

 

 

ГРАФИК:

Първи етап на класиране:

05-07 юли 2023г. –подаване на документи за участие в приема

13-17 юли 2023г. – записване на учениците, приети на първи етап

Втори етап на класиране:

13-17 юли 2023г. –подаване заявление за участие във втори етап

20-24 юли 2023г. –записване на ученици,приети на втори етап

Трети етап на класиране:

26-27 юли 2023г. –подаване на документи за участие в трети етап

01-02 август 2023г. – записване на ученици, приети на трети етап

 

Документи за записване:

1. Заявление до директора (по образец) от ученик и неговият родител/настойник.

2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверение за признато основно образование.

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.