Проект"Равен достъп до образование в условия на кризи"

В ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

от 01.07.2021-08.07.2021г. при следния график и разпределение по групи и ръководители на групи, определен със заповед на директора на гимназията.

Повече информация може да намерите в секция Проекти: Проект "Равен достъп до образование"