Проект "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"

Национална програма "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със   Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.;) и  Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; ...) . Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

 

 

ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово кандидатства за приемане и включване в 

"Списък на иновативните училища" за предстоящата учебна година - 2021/2022г.

с проект "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО И ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА".

 

Документи, придружаващи проекта:

 1. ПРОТОКОЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ГИМНАЗИЯТА В ПРОЕКТА
 2. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДИРЕКТОР ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
 3. ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ГИМНАЗИЯТА В ПРОЕКТА
 4. ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНОВАЦИЯТА

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ИНОВАЦИИТЕ В ПТГ"Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ" - ГАБРОВО

 1. Изработване и прилагане на технология за възможна промяна във формата на обучение от дневна в дуална след завършен първи гимназиален етап
 2. Организиране на обучение в реална работна среда на ученици със СОП за придобиване на степен на професионална квалификация.
 3. Разширяване обхвата на специалностите, по които се организира обучение чрез работа в реална работна среда.
 4. Разработване на учебни помагала, учебни планове и  учебни програми, включително и НИП за реализиране на дуална система на обучение в партньорство с представители на ТУ-Габрово и работодателите.
 5. Организиране по нов начин на задължителжителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование за ученици обучавани в дуална система на обучение. 

 

СПЕЦИАЛНОСТ "МЕХАТРОНИКА"

 1. УЧЕБНА ПРОГРАМА - обучение чрез работа за XI- ти  и  XII- ти клас /изтегли ТУК/
 2. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕХАТРОНИКА"
 • I - ви гимназиален етап - дневна форма на обучение / изтегли ТУК/
 • II - ри гимназиален етап - дуална форма на обучение / изтегли ТУК/

       3. Подадени заявки от фирмите за прием на ученици от специалност "Мехатроника" дуална форма на обучение и определяне на наставници  /изтегли ТУК/

       4. Споразумения за партньорство с фирми, в които учениците провеждат обучение чрез работа / изтегли ТУК /

СПЕЦИАЛНОСТ "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

 1. УЧЕБНА ПРОГРАМА - обучение чрез работа за XI- ти  и  XII- ти клас /изтегли ТУК/
 2. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"
 • I - ви гимназиален етап - дневна форма на обучение / изтегли ТУК/
 • II - ри гимназиален етап - дуална форма на обучение / изтегли ТУК/

 

       3. Подадени заявки от фирмите за прием на ученици от специалност "Автотранспортна техника" дуална форма на обучение и определяне на наставници  /изтегли ТУК/

       4. Споразумения за партньорство с фирми, в които учениците провеждат обучение чрез работа / изтегли ТУК /

Организиране на обучение в реална работна среда на ученици със СОП за придобиване на степен на професионална квалификация