Проект "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Управляващият орган по проекта "Образование за утрешния ден", има разрешение извънредно да продължи дейността на клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които могат да се включат ученици от I до XII клас.

 Продължителността е до 15 декември 2023 година, с начална дата – след 01 октомври 2023 година, за общо 35 учебни часа.

В ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово продължи своята работа по проекта по ДЕЙНОСТ 6, като се сформираха 4 групи под название "Мобилни_приложения".

В тях се включиха учениците от 11 б и 12 б класове- специалност "Приложно програмиране".

 

1. Мобилни_приложения_11 б - ръководител инж. И. Недкова

2. Мобилни_приложения_11 б - ръководител инж. Е. Илиева-Ибовска

3. Мобилни_приложения_12 б - ръководител инж. М. Райкова

4. Мобилни_приложения_12 б - ръководител инж. П. Радева

Всички ученици успешно завършиха своето обучение и получиха сертификатите си.

Във връзка с изпълнението на дейност 4 - Разработване на дигитално образователно съдържание, педагогическите специалисти при ПТГ "Д-р Никола Василиади" се регистрираха в системата на проекта и участваха в изнесено обучение на тема: "Създаване, съхранение и споделяне на дигитално съдържание в класната стая и извън нея" Код: 56260013, организирано и проведено от обучителна институция: "Юнион Интерактив" ООД.

Обучението се проведе от 27.10.2023-28.10.2023г. с.Чифлик

 

проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

В ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово  от м.януари 2020 на 20192020 учебна година стартира новият проект „Образоване за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището за учебната 2019/2020г.: 3 групи

1. Дигитални науки 8-9 клас - ръководител инж. Димитър Димитров

2. Дигитални науки_10 а - ръководител Красимир Иванов

3. Дигитални науки_10 б,в - ръководител инж. Христина Панчева

През 2020/2021г. ПТГ "Д-р Никола Василиади" Габрово продължи своята работа по проекта като се сформираха 2 групи:

1. Дигитални науки_10 б - ръководител Красимир Иванов

2. Дигитални науки_10 а - ръководител инж. Христина Панчева