Проект "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

В ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово  от м.януари 2020 на 20192020 учебна година стартира новият проект „Образоване за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището за учебната 2019/2020г.: 3 групи

1. Дигитални науки 8-9 клас - ръководител инж. Димитър Димитров

2. Дигитални науки_10 а - ръководител Красимир Иванов

3. Дигитални науки_10 б,в - ръководител инж. Христина Панчева

През 2020/2021г. ПТГ "Д-р Никола Василиади" Габрово продължи своята работа по проекта като се сформираха 2 групи:

1. Дигитални науки_10 б - ръководител Красимир Иванов

2. Дигитални науки_10 а - ръководител инж. Христина Панчева