Равен достъп в условията на кризи

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнението на проектните дейности в ПТГ "Д-р Никола Василиади" е създадена организация и от 01.07.21-08.07.2021г.  се проведе обучение на ученици от 8-ми и 9-ти класове, съгласно Заповед на директора на гимназията.

За продължаване изпълнението на проектните дейности в ПТГ "Д-р Никола Василиади" е създадена организация и на 09.09.21-10.09.2021г.  се проведе обучение на новопостъпилите ученици от 8-ми клас, съгласно заповед на директора. Предстоят сформирането на още групи през учебната 2021/2022 г. от ученици от 11 -ти и 12-ти класове, както и групи от желаещи родители и учители.

Във връзка с изпълнение на допълнително включена в проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ дейност за осъщетвяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето са разработени модели за поведение и инструменти за тренинги за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условия на кризи, бе предвидено да бъдат апробирани в рамкитена проекта във всички иновативни училища за 2023/2024г. да се проведат тренинги.

Тренингите отговарят на възрастовата специфика, необходимостта, класа на учениците от гимназиален етап и се формираха базови умения за реакциа при кризиснио ситуации като:

- потенциален случаи на тероризъм в училище;

- подкрепа при състояния на изострено чуство на заплаха за живота при пандемични кризи, прирпдни бедствия и др.

Тренингите бяха проведени във всяка паралелка с продължителност от 4 астрономически часа в периода от началото на учебната година до 01.12.2023г.

Представяне на проведените тренинги в ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово вижте ТУК.