Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи

ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово, на основание чл. 64, ал.1 от Закона за държавната собственост във вр. чл. 20 ал.3 от Наредба No7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и заповед № РД-05- 300/16.11.2022 год. на Директора на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово

ОБЯВЯВА

  1. Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово, по реда на Наредба №7 от 14.11.1997 година, представляващи машини, съоражения, печки, инструменти и пет леки автомобила, подробно описани в списък със 162 позиции.
  2. Търгът да се проведе на 20.12.2022 г. от 13.00 ч. в сградата  на  ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово, ул. Брянска №3; Резевна дата за прождане на търга ­­- 22.12.2022 г. от 13.00 ч.
  3. Краен срок за подаване на заявления за участие – до 16,00 часа на 19.12.2022 г. в деловодството на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово, ул. Брянска №3.

       

       Редът и начинът на провеждане на търга са съобразно посочените на сайта на ПТГ„Д-р Никола Василиади“ условия на утвърдената тръжна документация:

  1. Документация
  2. Списък на недвижимите вещи
  3. Пазарна стойност на активите
  4. Приложение