2021/2022г.

За вас, кандидат-гимназисти

 

ПТГ „Д-р Н. Василиади“ е училище със 125 –годишна история. Днес то формира специалисти с базови и ключови кометентности, свързани с умението да се учи в бързо променящата се технологична и дигитализираща се среда и разполага с модерна материална база. Подготовката е ориентирана към усвояване на привлекателни за младото поколение професии, свързани със съвременна техника и информационни технологии. ПТГ „Д-р Н. Василиади“ разполага с висококвалифицирани учители и модерна материална база. Обзаведени  са седем компютърни кабинета както и компютърен езиков кабинет. В училището има  две модерни лаборатории по автоматизация и електроника, оборудвани със стендове, показващи автоматизираните процеси, модерен интерактивен кабинет по безопасност на движението и  съвременни стендове за диагностика на автомобили. Лабораториите за аналогова и цифрова схемотехника и за асемблиране на РС са снабдени със съвременна техника. Училището прилага съвременни методи на обучение, като използва цифрови визуализатори и мултимедийни проектори по всички предмети.

Училището работи съвместно с Австрийската стопанска камара и Министерството на образованието  по дуалната система на обучение чрез работа. Учениците от 11 и 12-ти клас два дни в седмицата усвояват професията си в реална производствена среда и получават трудово възнаграждение. Учениците, обучавани в дуалната форма на обучение и в професии с очакван недостиг на пазара, получават целеви стипендии.

 

Специалностите

За 2021/2022 училището ще осъществи план-прием по следните специалности:

„Компютърна техника и технологии“ с интензивно изучаване на английски език

Обучението включва изучаването на съвременни микропроцесорни и компютърни системи; хардуерни архитектури и видовете периферни устройства; диагностика и поддръжка на компютърните системи и мрежи; системен и приложен софтуер за изучаване и прилагане на Web приложения в облачна среда; асемблиране на компютърните системи и мрежи.

 

„Приложно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език

Обучението включва програмиране за разработване на приложен софтуер; програмиране в интернет среда; тестване на Web приложения в облачна среда; архитектура и организация на бази от данни; компютърна графика и дизайн; възможност за проверка на тестови задачи в онлайн проверяваща система.

 

„Мехатроника“дуално обучение с разширено изучаване на английски език.

Обучението включва изучаването на механични системи (механизми, устройства, машини и съоръжения); електронни системи (автоматизация и управление на технологични процеси); информационни системи (компютърно програмиране и 3D моделиране); интернет технологии; машинни програмни езици чрез съвременни тренажорни системи Heidenhаin. Учениците получават целеви стипендии във връзка с изпълнение на Постановление на МС №238 от 21.12.2017г. за целия срок на обучението си.

 

„Автотранспортна техника“ – с разширено изучаване на английски език.

Обучението включва изучаване на устройството, видове и принципите на действие на двигателите с вътрешно горене; диагностика, техническо обслужване и ремонт на автотранспортната техника; правилата за безопасност на движението по пътищата; теоретична и практическа подготовка по управление на моторните превозни средства. Учениците получават целеви стипендии във връзка с изпълнение на Постановление на МС №238 от 21.12.2017г. за целия срок на обучението си.

 

"Електрически превозни средства" - с разширено изучаване на английски език.

Изцяло НОВА специалност за гимназията като завършилите я ученици придобиват знания и умения за работата и диагностиката на електрическите превозни средства, техническо обслужване и сервиз на електрически превозни средства, уреди и съоръжения. Обучението по специалността включва теоретична и практическа подготовка по управление на моторните превозни средства. Учениците получават целеви стипендии във връзка с изпълнение на Постановление на МС №238 от 21.12.2017г. за целия срок на обучението си.

 

За учебната 2021/2022г. се приемат ученици по следните специалности:

С прием след завършен VII - ми клас с ИНТЕНЗИВНО изучаване на английски език:

  • Приложно програмиране   
  • Компютърна техника и технологии  

С прием след завършен VII- ми клас с РАЗШИРЕНО изучаване на английски език:

  • Мехатроника - дуално обучение 
  • Автотранспортна техника
  • Електрически превозни средства - дуално обучение

Балообразуващи предмети: математика (удвоена) и български език(удвоена) от националното външно оценяване, и годишните оценки пo физика и технологии от свидетелството за основно образование.

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2021 - 2022 година