Обществени поръчки

Отдаване по наем

На основание  чл.16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.13, ал.2 и 3, глава трета и пета  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед РД-09-630/ 29.03.2018 г.

Вътрешни правила за обществени поръчки

Съгласно закона за ОП бчха приети следните вътрешни правила за поддръжка на профила на купувача и